اگر فکر کنی که عاقبت هر کاری در نهایت تجربه همون حسی باشه که به بقیه دادی چه کارهایی رو دیگه نمی کنی یا بیشتر می کنی؟